28 กุมภาพันธ์ 2562 27 ปีสู่ พรบ.ป่าชุมชนช่วยพลิกฟื้นป่า-ชาวบ้านดูแล

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/general/581763

ในความพยายามผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน ตั้งแต่ปี 2535 นับอดีตจนปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า 27 ปี ที่หลายฝ่ายพยายามสร้างความหวังให้มีกฎหมายช่วยส่งเสริมให้ชุมชนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลป่าชุมชนในพื้นที่ใกล้หมู่บ้าน ตอนนี้เองนับว่าเป็นอีกมิติเกี่ยวกับป่าชุมชน เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ในวาระเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปหลังจากนี้น่าติดตามว่าเมื่อประกาศใช้กฎหมาย จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างแท้จริงยั่งยืนเพียงใด เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ย้อนเล่าว่า ในอดีตป่ากับชุมชนอยู่เคียงคู่กันมาตลอด นั่นทำให้ชาวบ้านในชุมชนต้องการมีสิทธิช่วยดูแลป่า แต่ติดปัญหาคือชาวบ้านที่อยู่กับป่ามักมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากอดีตพื้นที่ป่าสงวนเป็นพื้นที่สงวนไว้ให้ผู้มาขออนุญาตทำไม้ ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเคยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นและเคยใช้ประโยชน์ กลับถูกใช้เป็นพื้นที่สัมปทาน ทำให้พื้นที่ส่วนนี้เกิดความขัดแย้ง  จุดนี้เองจึงกลายเป็นความพยายามของชาวบ้านที่ต้องการเรียกร้องให้เกิดป่าชุมชนขึ้นมา เพื่อดูแลใช้ประโยชน์ ถือเป็นการต่อสู้มาตั้งแต่ปี 2535 และทุกคนเห็นตรงกันว่าควรมี พ.ร.บ.ป่าชุมชน เข้ามาช่วยให้ชุมชนมีสิทธิมีส่วนช่วยดูแลรักษา ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2535 เกิดมุมมองความแตกต่างกันในเรื่องของป่าชุมชนว่าควรอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ ในพื้นที่ป่าสงวน หรือในป่าชุมชน สามารถทำไม้เหมือนอย่างป่าเศรษฐกิจที่มีการขอสัมปทานได้หรือไม่ จึงเกิดความไม่ลงตัวในหลายประเด็น